Доказательство безопасности тредлифтинга

*дождитесь загрузки документа

ГІСТОЛОГІЧНА ДИНАМІКА ЛОКАЛЬНИХ ЕПІДЕРМАЛЬНО-ДЕРМАЛЬНИХ ЗМІН ПІСЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ НИТОК З ПОЛІДІАКСОНОНОВОГО ШОВНОГО МАТЕРІАЛУ

І. О. Башура, К. І. Белозьорова

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

медичний факультет, Харків, Україна

Наукові керівники: д. мед. н., проф. О. С. Проценко,

к. мед. н., доц. К. Е. Шамун

Актуальність теми. Однією з найбільш актуальних задач практичної косметології є видалення косметичних дефектів шкіри, що з’являються в процесі старіння організму. Запропоновані численні мініінвазівні техніки та біологічно активні речовини для «омолодження» шкіри, однак доказова база відносно їх безпечності та ефективності відсутня, а детальне вивчення механізмів їх дії не проводилося. Певний інтерес викликають перспективи використання шовного матеріалу з полідіаксонону для видалення косметичних дефектів шкіри після імплантації ниток у шкіру. Полідіаксонон – сучасний шовний матеріал, що характеризується високою механічною міцністю, еластичністю, хімічною інертністю та здатністю індукувати регенеративні процеси, включаючи неоколагено- та неоангіогенез.

Мета дослідження: вивчення гістологічної динаміки локальних епідермально-дермальних змін у шкірі після імплантації ниток з полідіаксононового шовного матеріалу з метою видалення косметичних дефектів та активації ремоделювання гістоархітектоніки «вікової» шкіри до стану молодої.

Матеріали та методи дослідження. Проведено дослідження гістологічних препаратів шкіри 20 щурів до та після (на 7 та на 60 добу) імплантації у шкіру ниток з полідіаксононового шовного матеріалу. Порівняльна оцінка динаміки епідермально-дермальних змін до та після імплантації проводилася за допомогою світлової мікроскопії забарвлених гістологічних препаратів. Гістоархітектоніку шкіри у зразках, що порівнюються, оцінювали після забарвлення гематоксилін-еозином, будову сполучнотканинного каркасу шкіри вивчали після забарвлення за Вейгертом у комбінації з пікрофуксином за Ван-Гізоном, а індекс проліферативної активності епітеліоцитів Кі-67 – імуногістохімічним пероксидазним методом.

Результати дослідження. У всіх досліджуваних гістологічних препаратах динаміка змін мала низку загальних, односпрямованих тенденцій, а саме покращення васкуляризації тканин, інтенсифікація регенеративних процесів, підвищення проліферативного індексу Кі-67 епітеліоцитів, ремоделювання еластино-колагенового каркасу дерми, потовщення епідермісу з підвищенням виразності епідермальних виростів.

Висновки. Проведена в ході дослідження оцінка гістологічної динаміки епідермально-дермальних змін у шкірі щурів після імплантації ниток з полідіаксононового шовного матеріалу дає можливість використовувати останні у якості індукторів регенеративних процесів, ремоделюючих агентів та засобів механо-гістологічної корекції косметичних дефектів, обумовлених процесами старіння, при проведенні тредліфтінгових процедур у естетичній медицині та косметології.

Медицинский факультет Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина – один из старейших ВУЗов Украины и Европы с более чем 200-летней историей, входящий в ТОП-3 в Украине на протяжении последнего десятилетия по данным различных, в том числе международных, рейтингов.

В честь 213-летия с момента основания медицинского факультета

24-26 апреля 2018 года анонсирована научно-практическая конференция с международным участием

«Актуальные вопросы современной медицины»,

которая собирает лучших ученых-медиков Украины, России, Беларуси, Польши, Турции, Чехии, Словакии и других стран с докладами по результатам собственных научных исследований уже более 15 лет.

В программе конференции – только самые инновационные направления медицинской науки! Среди участников конференции – только самые перспективные молодые ученые! Среди организаторов и жюри конференции – только самые именитые ученые-медики и ведущие клиницисты-практики Харькова и Украины!

Среди топовых участников, открывающих конференцию, – Ирина Башура-Березенцева с докладом по результатам собственной научно-исследовательской работы «Гистологическая динамика локальных эпидермально-дермальных изменений после имплантации полидиоксаноновой нити».

Доклад включает в себя фундаментальные гистологические данные, описание эксперимента, гистологическую и иммуногистохимическую оценку динамики изменений в месте имплантации и научно-обоснованные выводы.

Полная версия программы конференции доступна по ссылке. Присоединяйтесь к научной революции в эстетической медицине с Ириной Башурой-Березенцевой и Академией красоты и тредлифтинга Id.Beauty!

http://medicine.karazin.ua